#1
Bảo trì ngày 14/1/2024 đã hoàn tất.
Sửa hình ảnh VIP cấp.
Tăng LC danh hiệu, hồn hoàn, long hồn, VIP.
Tăng số lần xuất hiện của boss phân tranh.
WC đã được cộng vào tất cả tài khoản.
Các bạn vui lòng tải bản patch mới nhất để hiển thị đầy đủ nội dung cập nhật.