#1
- Bảo Trì Và Sever Chính Thức 
- 19h00 6/2 -> 00h 7/2
- Nội Dung
- Boss Sẽ Rơi ITEM BẬC 2-3-4-5-6 Kể Cả ITEM Thần
- Đấu Giá Ngọc Thần
- Mở Bán Rương ITEM Bậc 2 Trong SHOP NPC 
- Mở 2 Sever
- VN-PK
- CN-PK
- Tăng Số Lượng ITEM DROP Lên 200%
[Image: aNmDT2S.png]