(This post was last modified: 02-16-2024, 02:58 PM by Mộc Tử.)
#1
- Vòng 2 Bảng 1 
- TEAM 01
- Vote : 3312
- TEAM 02 
- Vote : 3492
- TEAM 03
- Vote : 3166
- TEAM 04
- Vote : 3124
- AR175Hz
- Vote : 3032
- TEAM 06 
- Vote : 3181
- TEAM 07
- Vote : 3088
- TEAM 08
- Vote : 3121
- TEAM 09
- Vote : 3024
- TEAM 10
- Vote : 3249
- TEAM 11 
- Vote : 3331
- TEAM 12 
- Vote : 3123
- TEAM 13
- Vote : 3102
- TEAM 14 
- Vote : 3225
- TEAM 15
- Vote : 3112
- TEAM 16 
- Vote : 3333
- TEAM 17 
- Vote : 3271
- TEAM 18
- Vote : 3221
- TEAM 19
- Vote : 3111
- TEAM 20 
- Vote : 3178
- Vòng Bảng Sẽ Loại Trực Tiếp
- Điều Kiện Vào Vòng Loại 
- Đạt Số VOTE Bài Dự Thi Trên 3.000 Vote
- Sau Khi Vào Vòng Bảng Sẽ Bắt Đầu Thi Vòng Loại 32 Đội 
- Kết Thúc Vote 00h 17/2 
----- Các Bạn Bình Chọn Cho Các Team Vui Lòng Gửi Contact -----
- Tên :
- Đội Bình Chọn :