#1
- Vòng 2 Bảng 1
Bảng 1
- TEAM 01 : 2421
- TEAM 02 : 2511
- TEAM 03 : 2466
- TEAM 04 : 2413
Bảng 2
- AR175Hz : 2487
- TEAM 06 : 2492
- TEAM 07 : 2499
- TEAM 08 : 2488
Bảng 3
- TEAM 09 : 2721
- TEAM 10 : 2699
- TEAM 11 : 2744
- TEAM 12 : 2746
Bảng 4 
- TEAM 13 : 2691
- TEAM 14 : 2721
- TEAM 15 : 2733
- TEAM 16 : 2751
Bảng 5
- TEAM 17 : 2867
- TEAM 18 : 2866
- TEAM 19 : 2871
- TEAM 20 : 2892
-Vòng Loại Sẽ Loại Trực Tiếp
- Chỉ Lấy 2 Team Trong 1 Bảng Có số Vote Cao Nhất
- Kết Thúc Vote 00h 19/2
----- Các Bạn Bình Chọn Cho Các Team Vui Lòng Gửi Contact -----
- Tên :
- Đội Bình Chọn :